FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Uwasa no Tsuruno S3
Minh họa

Uwasa no Tsuruno S4
Minh họa Punyan

Uwasa no Tsuruno S5
Minh họa Sasagi Koushi

Uwasa no Tsuruno SD

Uwasa no Tsuruno SD2

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Natsukawa Shiina
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 01/06/2018
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Fire Uwasa no Tsuruno
ウワサの鶴乃 ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 3,936 21,568 + ???
ATK 1,588 8,606 + ???
DEF 1,267 6,999 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Cùng nhau thong thả đi nào
●Tăng sức tấn công
●Có tỉ lệ gây Quyến rũ trong đòn đánh
Magia Flame Waltz
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức tấn công
●Giảm MP khi dùng Accele
●Né tránh [★5]
Doppel Doppel của Đoàn Viên
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức tấn công
●Giảm MP khi dùng Accele
●Né tránh


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
13,476 5,361 4,368
HP + 4% Item FlameOrb A x 9 ATK + 7% Item FlameOrb C x 4 DEF + 3% Item FlameOrb B x 7
Accele + 5% Item RainbowOrb x 2 Blast + 5% Item SunabaShovel x 3 Charge + 3% Item MascotTategami x 8
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
17,520 6,990 5,682
HP + 5% Item FlameOrb B x 12 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 4% Item FlameOrb C x 6
Accele + 6% Item BigFerrisTurbine x 6 Blast + 6% Item KomoriDaiza x 8 Charge + 4% Item SunabaMakigai x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
21,568 8,606 6,999
HP + 6% Item FlameOrb B x 15 ATK + 9% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item FlameOrb C x 10
Accele + 7% Item TachimimiWata x 8 Blast + 7% Item KaidanMonument x 10 Charge + 5% Item MascotTategami x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Cùng nhau thong thả đi nào
一緒にノンビリしよーよ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Tăng sức tấn công IV
(27.5%)
VI
(32.5%)
VIII
(37.5%)
● Có tỉ lệ gây Quyến rũ trong đòn đánh 50% 65% 80%


● MAGIA

Icon skill 1014 Flame Waltz
ウワサの炎扇斬舞
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
III
(320%)
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Giảm sức tấn công
Tác động: Tất cả địch / 2-lượt
-10% -15% -20% -2.5%
● Giảm MP khi dùng Accele
Tác động: Tất cả địch / 2-lượt
-30% -40% -50% 0
● Né tránh [★5]
Tác động: Bản thân / 1-lượt
- - 100% 0


● DOPPEL

DoppelIcon 1103 Doppel của Đoàn Viên
団欒のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Giảm sức tấn công
Tác động: Tất cả địch / 2-lượt
-30% -2.5%
● Giảm MP khi dùng Accele
Tác động: Tất cả địch / 2-lượt
-80% 0
● Né tránh
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x 4 Item KagamiShoutaijou x 4 Item FlameBook B x 2 Item MascotTategami x 2
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item FlameBook A x 6 Item IkigamiKedama x 6 Item FlameBook B x 4 Item MailGlider x 4 Item FlameBook C x 2 Item OkujoBalloon x 2
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item FlameBook A x 8 Item TachimimiHousoushi x 8 Item FlameBook B x 6 Item StaffKeySwitch x 6 Item FlameBook C x 4 Item CuratorHood x 4
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item FlameBook A x 10 Item KagamiShoutaijou x 10 Item FlameBook B x 8 Item MailGlider x 4 Item FlameBook C x 6 Item BigFerrisTurbine x 6
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Nonbiri no Shouchou ID: 1217
Memoria 1217 s Icon skill 1090 Astral Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng MP khi dùng Accele
Tăng sát thương Magia
III
II
IV
III
Dành riêng cho
Uwasa no Tsuruno
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.