FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Uwasa no Tsuruno S3
Minh họa

Uwasa no Tsuruno S4
Minh họa Punyan

Uwasa no Tsuruno S5
Minh họa Sasagi Koushi

Uwasa no Tsuruno SD

Uwasa no Tsuruno SD2

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Natsukawa Shiina
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 01/06/2018
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Fire Uwasa no Tsuruno
ウワサの鶴乃 ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 3,936 21,568
ATK 1,588 8,606
DEF 1,267 6,999
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Cùng nhau thong thả đi nào
●Tăng sức tấn công
●Có tỉ lệ gây Quyến rũ trong đòn đánh
Magia Flame Waltz
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức tấn công
●Giảm MP khi dùng Accele
●Né tránh [★5]
Doppel Doppel của Đoàn Viên
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức tấn công
●Giảm MP khi dùng Accele
●Né tránh


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
13,476 5,361 4,368
HP +4% Item FlameOrb A x9 ATK +7% Item FlameOrb C x4 DEF +3% Item FlameOrb B x7
Accele +5% Item RainbowOrb x2 Blast +5% Item SunabaShovel x3 Charge +3% Item MascotTategami x8
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
17,520 6,990 5,682
HP +5% Item FlameOrb B x12 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +4% Item FlameOrb C x6
Accele +6% Item BigFerrisTurbine x6 Blast +6% Item KomoriDaiza x8 Charge +4% Item SunabaMakigai x12
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
21,568 8,606 6,999
HP +6% Item FlameOrb B x15 ATK +9% Item RainbowOrb x3 DEF +5% Item FlameOrb C x10
Accele +7% Item TachimimiWata x8 Blast +7% Item KaidanMonument x10 Charge +5% Item MascotTategami x15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1085 Cùng nhau thong thả đi nào
一緒にノンビリしよーよ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Tăng sức tấn công IV
(27.5%)
VI
(32.5%)
VIII
(37.5%)
● Có tỉ lệ gây Quyến rũ trong đòn đánh 50% 65% 80%


Magia

Icon skill 1014 Flame Waltz
ウワサの炎扇斬舞
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
III
(320%)
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Giảm sức tấn công
Tác động: Tất cả địch / 2-lượt
-10% -15% -20% -2.5%
● Giảm MP khi dùng Accele
Tác động: Tất cả địch / 2-lượt
-30% -40% -50% 0
● Né tránh [★5]
Tác động: Bản thân / 1-lượt
- - 100% 0


Doppel

DoppelIcon 1103 Doppel của Đoàn Viên
団欒のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Giảm sức tấn công
Tác động: Tất cả địch / 2-lượt
-30% -2.5%
● Giảm MP khi dùng Accele
Tác động: Tất cả địch / 2-lượt
-80% 0
● Né tránh
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x4 Item KagamiShoutaijou x4 Item FlameBook B x2 Item MascotTategami x2
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item FlameBook A x6 Item IkigamiKedama x6 Item FlameBook B x4 Item MailGlider x4 Item FlameBook C x2 Item OkujoBalloon x2
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item FlameBook A x8 Item TachimimiHousoushi x8 Item FlameBook B x6 Item StaffKeySwitch x6 Item FlameBook C x4 Item CuratorHood x4
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item FlameBook A x10 Item KagamiShoutaijou x10 Item FlameBook B x8 Item MailGlider x4 Item FlameBook C x6 Item BigFerrisTurbine x6
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Nonbiri no Shouchou ID: 1217
Memoria 1217 s Icon skill 1090 Astral Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng MP khi dùng Accele
Tăng sát thương Magia
III
II
IV
III
Dành riêng cho
Uwasa no Tsuruno
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.