FANDOM


Danh sách các Orb:
Hình ảnh Tên vật phẩm Ghi chú
Item FlameOrb A Flame Orb
Item FlameOrb B Flame Orb+
Item FlameOrb C Flame Orb++
Item AquaOrb A Aqua Orb
Item AquaOrb B Aqua Orb+
Item AquaOrb C Aqua Orb++
Item ForestOrb A Forest Orb
Item ForestOrb B Forest Orb+
Item ForestOrb C Forest Orb++
Item LightOrb A Light Orb
Item LightOrb B Light Orb+
Item LightOrb C Light Orb++
Item DarkOrb A Dark Orb
Item DarkOrb B Dark Orb+
Item DarkOrb C Dark Orb++
Item RainbowOrb Rainbow Orb ● Tất cả hệ Thuộc tính đều có yêu cầu
● Dùng trong Thức tỉnh ★3 (Item RainbowOrb x2), ★4 (Item RainbowOrb x3), và ★5 (Item RainbowOrb x3)

Orb ("オーブ", phiên âm: "o-bu") là loại vật phẩm luôn được yêu cầu phải có để Thức tỉnh (nâng cấp bậc) cho hầu hết các Puella Magi. Tùy vào hệ Thuộc tính của Puella Magi mà Orb yêu cầu cho nhân vật ấy cũng được chia làm 5 nhóm chính, và Rainbow Orb.

Số lượng Orb yêu cầu để Thức tỉnh có khác biệt, theo cấp bậc hiện tại của Puella Magi. Cụ thể:

Cấp bậc Orb Orb+ Orb++ Rainbow Orb
★ (Iroha) 2
★ ★ 6 4 2
★ ★ ★ 9 7 4 2
★ ★ ★ ★ 12 6 3
★ ★ ★ ★ ★ 15 10 3
※Một số trường hợp khác như Umika sử dùng vật phẩm chuyên biệt, không dùng Orb.

Khác với nâng cấp độ Magia với Book, có thể cài đặt những Orb này riêng lẻ cho từng phần sức mạnh của Puella Magi trong Thức tỉnh. Hầu hết các Orb được cài vào các phần tăng HP, ATK và DEF. Chỉ riêng Rainbow Orb ở ★3 là được cài vào các phần khác (tăng Accele, Blast hoặc Charge), tùy theo khả năng của mỗi Puella Magi.

Tìm kiếm vật phẩm Edit

Người chơi có thể tìm Orb tại:

☆ Lịch Cường Hóa / Thức Tỉnh ☆
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy /
Chủ Nhật
Kết giới
Cường Hóa
AttributeIcon Fire

AttributeIcon Plant

AttributeIcon Water

AttributeIcon Light

AttributeIcon Plant

AttributeIcon Shadow

AttributeIcon Light

AttributeIcon Fire

AttributeIcon Shadow

AttributeIcon Water

AttributeIcon Fire
AttributeIcon Water
AttributeIcon Plant
AttributeIcon Light
AttributeIcon Shadow
Kết giới
Thức Tỉnh
AttributeIcon Shadow AttributeIcon Fire AttributeIcon Water AttributeIcon Plant AttributeIcon Light


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.