FANDOM


Hình ảnh Tên vật phẩm Ghi chú
Item MagiaStone Magia Stone ● Vật phẩm quan trọng đặc biệt...
Item MagiaChip Magia Chip ● Dùng để quy đổi sang Destiny Gem của ★1~3 Puella Magi
● Có thể quy đổi sang các vật phẩm khác trong thời gian giới hạn
Item DestinyBottle Destiny Bottle ● Dùng để quy đổi sang Destiny Gem của ★2~3 Puella Magi
Item DestinyCrystal Destiny Crystal ● Dùng để quy đổi sang Destiny Gem của ★4 Puella Magi
Item GachaTicket Gacha Ticket ● Vé sử dụng công năng của Gacha, 1 vé = 1 lần sử dụng
Item GachaTicket10 Gacha Ticket x10 ● Tương tự Gacha Ticket, nhưng 1 vé = 10 lần sử dụng
Item APPotion Thuốc hồi AP ● Hồi phục theo số AP tối đa hiện tại
Item APPotion50 Thuốc hồi AP50 ● Hồi phục 50AP
Item BPPotion Thuốc hồi BP ● Hồi phục đầy đủ BP (dùng trong Mirrors)
Item CPPotion Thuốc hồi CP ● Hồi phục đầy đủ CP (dùng trong sự kiện loại Dungeon)
Item RPPotion Thuốc hồi RP ● Hồi phục đầy đủ RP (dùng trong sự kiện loại Multi Raid)
Item CurseChip Curse Chip ● Tiền tệ được yêu cầu trong Cường hóa / Thức tỉnh
Item MirrorsCoin Mirrors Coin ● Phần thưởng từ các trận đấu trong Mirrors
Item DailyCoin Daily Coin ● Phần thưởng hoàn thành trong Nhiệm vụ hằng ngày


Khác
Hình ảnh Tên vật phẩm Ghi chú
Item SupportPoint Support Point ● Nhận từ việc mượn / được mượn Support
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.