FANDOM


Xuyên giảm sát thương nhận vào
【 ダメージカット無視 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1177 Icon status 1177
Mã số 1177
Giá trị tối đa 100%
Liên hệ Icon skill 1120

Kỹ năng và trạng thái「Xuyên giảm sát thương nhận vào」có thể khiến các Disc đánh thường có khả năng bỏ qua hoàn toànTrạng thái giảm sát thương nhận vào」của mục tiêu, nếu có, để gây sát thương lớn hơn.

Giá trị của「Xuyên giảm sát thương nhận vào」là tỉ lệ thành công, hay tỉ lệ đòn đánh có thể gây ra được tác động. Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì tỉ lệ thành công là chắc chắn.

Tuy nhiên, như hầu hết các Trạng thái cường hóa khác, trường hợp có nhiều hơn một trạng thái cùng loại đang có trên một nhân vật, thì chỉ duy nhất trạng thái có giá trị lớn nhất là có tác động.


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 25%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 30% 35% 40% 45% 50%
VI VII VIII IX X
55% 60% 65% 70% 75%

Ứng dụngEdit

Cấp độ: ★4Edit

Osekkai na Timing ID: 1330
Memoria 1330 s Icon skill 1177 Shotel Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ Xuyên giảm sát thương nhận vào
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
V
IV
VII
V
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Giới hạn nhân vậtEdit

Standby Ready ID: 1356
Memoria 1356 s Icon skill 1120 Standby Ready
Mặc định Tối đa Chú thích
Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Có tỉ lệ Xuyên giảm sát thương nhận vào
VII
VI
VIII
VII
Dành riêng cho
Takamachi Nanoha
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 7 6

Cấp độ kỹ năng (Puella Magi)Edit

※Không có quy chuẩn về cấp độ kỹ năng của Magia hay Doppel, chỉ có số liệu cụ thể cho từng trường hợp.

Ứng dụngEdit

Tamaki Ui ID: 1015
CharIcon TamakiUi Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Xuyên giảm sát thương nhận vào
Gây Nguyền rủa trong đòn đánh
IX (40%)
100%
100%
Hachikuji Mayoi ID: 4042
CharIcon HachikujiMayoi Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Xuyên giảm sát thương nhận vào
Xuyên phòng ngự
IX (40%)
100%
100%

Hachikuji Mayoi ID: 4042
CharIcon HachikujiMayoi Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1067
● Sát thương một mục tiêu
● HP bản thân càng thấp thì sức mạnh càng cao
Tăng sức phòng ngự (toàn đội/3-lượt)
Xuyên giảm sát thương nhận vào (bản thân/3-lượt)
Hồi phục HP (bản thân)
VII (580%)
580%
37.5%
100%
45% HP
Doppel
DoppelIcon 4042
● Sát thương một mục tiêu
● HP bản thân càng thấp thì sức mạnh càng cao
Tăng sức phòng ngự (toàn đội/3-lượt)
Xuyên giảm sát thương nhận vào (bản thân/3-lượt)
Hồi phục HP (bản thân)
IX (1450%)
580%
45%
100%
50% HP

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.