FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Yusa Haduki S3
Minh họa Yuugen

Yusa Haduki S4
Minh họa Yuugen

Yusa Haduki SD

Thiết kế Yuugen
Lồng tiếng Yoshimura Haruka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 10/10/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Light Yusa Haduki
遊佐 葉月 ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Support
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★4 Cường hóa
tinh thần
HP 4,785 20,844 + ???
ATK 1,373 6,204 + ???
DEF 1,315 5,684 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Chuẩn chỉ! Cùng xử đẹp nó nào!
●Tăng sát thương gây ra
●Gây Nguyền rủa trong đòn đánh
Magia Thunder Torrent
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức tấn công
●Gây Nguyền rủa [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
16,039 4,767 4,376
HP + 4% Item LightOrb B x 7 ATK + 7% Item LightOrb C x 4 DEF + 3% Item LightOrb A x 9
Accele + 5% Item RhytonRibbon x 3 Blast + 3% Item HitsujiFue x 8 Charge + 5% Item RainbowOrb x 2
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
20,844 6,204 5,684
HP + 5% Item LightOrb C x 6 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 4% Item LightOrb B x 12
Accele + 6% Item OwlBucket x 8 Blast + 4% Item EnbiHane x 12 Charge + 6% Item HitsujiTsuno x 6


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1087 Chuẩn chỉ! Cùng xử đẹp nó nào!
完璧ー!一緒に仕留めるよ!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Tăng sát thương gây ra VI
(32.5%)
VIII
(37.5%)
● Gây Nguyền rủa trong đòn đánh 100% 100%


● MAGIA

Icon skill 1014 Thunder Torrent
サンダー・トレント
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
III
(320%)
V
(340%)
10%
● Giảm sức tấn công
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
-22.5% -27.5% -2.5%
● Gây Nguyền rủa [★4]
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
- 100% 0


Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x 4 Item HitsujiFue x 4 Item LightBook B x 2 Item SunabaMakigai x 2
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item LightBook A x 6 Item EnbiHane x 6 Item LightBook B x 4 Item OwlBucket x 4 Item LightBook C x 2 Item RhytonRibbon x 2
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item LightBook A x 8 Item TachimimiHousoushi x 8 Item LightBook B x 6 Item EmaMizuhiki x 6 Item LightBook C x 4 Item RhytonRibbon x 4
Item CurseChip x200,000
Lv.4 Item LightBook A x 10 Item KagamiShoutaijou x 10 Item LightBook B x 8 Item MachibitoumaSharin x 4 Item LightBook C x 6 Item RhytonRibbon x 6
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Haduki wa Itsu demo Isogashii ID: 1116
MemoriaIcon Haduki wa Itsu demo Isogashii Icon skill 1131 Skill Quick
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm thời gian hồi Kỹ năng 100% 100% Dành riêng cho
Yusa Haduki
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 15 13
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.